'S bLog
 
 
 
 
红尘祭
[ 2009-9-15 19:45:00 | By: 招招财进宝 ]
 
                                      
                                                 红尘祭

                   经卷黑墨白三尺,笔尖落飞疾如风。
                   赠君无言许百回,千酒万茶记今朝。
                   豪情万丈天知晓,江山春梦浪淘尽。
                   明铜朱颜乱世俗,静修佛心照人间。
 
 
发表评论: